W dniu 08.01.2014 roku została wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestr Przedsiębiorców KRS wzmianka (sygnatura akt GD. VII NS-REJ.KRS/26068/13/584) o przejęciu spółek AEGIR 1 Sp. z o.o., AEGIR 2 Sp. z o.o., AEGIR 3 Sp. z o.o. przez spółkę AEGIR 4 Sp. z o.o. Połączenie zrealizowane zostało przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych (w tym AEGIR 1 Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą, tj. AEGIR 4 Sp. z o.o., w zamian za udziały, które spółka przejmująca wydała wspólnikowi spółek przejmowanych, tj. ENERGA Wytwarzanie Sp. z o.o. (łączenie się poprzez przejęcie), zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółek przejmowanych.